Δεοντολογία Λογιστών

Δεοντολογία Λογιστών – Βασικές Αρχές

Με την υπ’ αρίθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ 3314/Β/24.12.2013) Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και του δημοσίου συμφέροντος. I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων…