λογιστικο γραφειο

Ελ. Λογ. Πρότυπα

Είναι γνωστό ότι από 1/1/2015 και με βάσει τον Ν.4308/2014 θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. σε κάθε επιχείρηση αδιάφορα αν τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» έχει συμπεριλάβει στο ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Συνεπώς, μετά το κλείσιμο Ισολογισμού και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με το Γ.Λ.Σ. θα ακολουθήσει η σύνταξη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π.
Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν θα βιώσει στην πράξη τα Ε.Λ.Π., αφού θα δουλέψει επάνω σε πραγματική εταιρεία και όχι θεωρητικά όπως γίνεται σε άλλα σεμινάρια .

Διάρκεια 20 ώρες

1) Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων

2) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

3) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

4) Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ακινήτων στην εύλογη αξία

5) Αναβαλλόμενη φορολογία από προσαρμογή αποσβέσεων

6) Αναβαλλόμενη φορολογία από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και πρόβλεψη αποζημίωσης προσώπων

7) Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

8) Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων (επανεκτίμηση ακινήτων στην τρέχουσα αξία)

9) Προσαρμογή τακτικού αποθεματικού βάσει κερδών Ε.Λ.Π.

9α) Λογιστικές εγγραφές

10) Ισολογισμός και αποτελέσματα με βάσει τα Ε.Λ.Π.

11) Σύνδεση λογιστικού σχεδίου (Ε.Λ.Π.) με Ισολογισμό (Ε.Λ.Π.)

12) Κατηγοριοποίηση οντοτήτων

13) Ανάλυση ορισμών

Μπορεί κάποιος μετά την παρακολούθηση ενός πρακτικού σεμιναρίου να ανοίξει λογιστικό γραφείο;

Αυτό το ερώτημα διατυπώνεται από το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων. Η απάντηση έχει ως εξής:

α) Όταν ένας συνάδελφος παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο διάρκειας 12-14 μηνών, μπορεί άνετα να καλύψει όλες τις ανάγκες του λογιστικού
γραφείου (λογιστικά και φοροτεχνικά).

β) Όταν όμως το σεμινάριο αυτό είναι διάρκειας 2-3 μηνών, είναι καλύτερα να μην το τολμήσει διότι θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη των πελατών του (λόγω σοβαρής έλλειψης γνώσεων).