Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος & Διοικητική Λογιστική.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σεπτέμβριος 2024 – Απρίλιος 2025 (Online)
Εκπαίδευση: Πάλλα Ουρανία

Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος & Διοικητική Λογιστική.

Κωδ.: CO 09_2024 Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2024 – Απρίλιος 2025 Online Κόστος: xxxx Euro

Εισαγωγή

Αυτό το πρακτικό & αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοστολόγησης Βιομηχανικού προϊόντος & Διοικητικής Λογιστικής είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις βασικές δεξιότητες για την κατανόηση των εννοιών και ελέγχου κόστους για αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Οι συμμετέχοντες θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της σημασίας μιας καλά καθορισμένης διαδικασίας κοστολόγησης, θα μάθουν πώς οι συμπεριφορές κόστους μπορούν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό και θα δημιουργήσουν ρεαλιστικά σχέδια μείωσης του κόστους. Ενσωματώνοντας αρχές από πρακτική έως αποτελεσματική κατάρτιση προϋπολογισμού και ελέγχου κόστους, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις

Στοχευμένες ομάδες που απευθύνεται

• Στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων.
• Λογιστές & Στελέχη Λογιστηρίου.
• Το πλήρες πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κοστολόγησης Βιομηχανικού προϊόντος & Διοικητικής Λογιστικής απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις του σχετικά με την κοστολόγηση.
• Στο προσωπικό επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα ελέγχου κόστους ή την εκπαίδευση άλλων στην εισαγωγή δεδομένων.
• Άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της οικονομικής κατάσταση της εταιρίας και να αποκτήσουν μία σταθερή αντίληψη του κόστους .

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Κατανοήσουν τις έννοιες του κόστους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.
• Προσδιορίσουν πηγές επιχειρηματικών δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχου κόστους.
• Μάθουν νέες τεχνικές και μεθοδολογίες για την προσομοίωση τυπικών επιχειρηματικών σεναρίων.
• Κατανοήσουν την σημασία ενός καλά καθορισμένου προγράμματος ελέγχου κόστους.
• Μάθουν την ορολογία κοστολόγησης που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις.
• Μάθουν τεχνικές ανάλυσης κόστους-οφέλους.
• Αξιολογούν τις αποκλίσεις κόστους και να εντοπίζουν διορθωτικές ενέργειες

Στοχευμένες Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να :

• Ερμηνεύουν λογαριασμούς ελέγχου κόστους.
• Κατανοήσουν σε πλήρη ανάπτυξη τις έννοιες του κόστους ( σταθερό-μεταβλητό-οριακόδιαφορικό-πρότυπο κόστος).
• Κατανοήσουν με ολοκληρωμένα πρακτικά παραδείγματα την διαδικασία κοστολόγησης & την κατανομή κόστους ανάμεσα στα παραγόμενα και τα αποθέματα τέλους.
• Διαχειρίζονται και να ελέγχουν το βιβλίο αποθήκης και το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
• Συμμετέχουν στην κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους.
• Εφαρμόζουν την ανάλυση κόστους- κέρδους.
• Ανάλυση νεκρού σημείου.

Περιεχόμενα εκπαιδευτικού προγράμματος

Κεφάλαιο Α

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοστολόγησης & ελέγχου του κόστους στην βιομηχανία & μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ενότητα 1: Καθορισμός πλαισίου – Ορισμός της διαδικασίας ελέγχου κόστους και κοστολόγησης στην βιομηχανία & μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η ανάγκη για έλεγχο του κόστους.

• Εισαγωγή στην δομή & στον πίνακα περιεχομένων.
• Έλεγχος κόστους στην βιομηχανία & στην μεταποίηση. Ο σημαντικός ρόλος του ελεγκτή κόστους .
• Η σχέση μεταξύ Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικής Διαχείρισης.
• Ο ρόλος του προϋπολογισμού στην μεγάλη εικόνα.
• Πώς η Λογιστική και ο έλεγχος διαχείρισης κόστους βελτιώνουν την οικονομική θέση ενός οργανισμού.
• Συστήματα κοστολόγησης.
• Μέθοδοι & μοντέλα κοστολόγησης.
• Κέντρα κόστους & στοιχεία κόστους.
• Τεχνικές προδιαγραφές & Παραγωγικοί πόροι.
• Κατηγορίες δαπανών. Σταθερά-μεταβλητά έξοδα. Άμεσο, έμμεσο κόστος.
• Κόστος εργασίας, κόστος κατασκευής, κόστος ενέργειας, αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
• Κόστος παραγωγής & κόστος κατασκευής.
• Κόστος πωληθέντων & κόστος πωλήσεων.
• Πρότυπο φύλλο κοστολόγησης.
• Ανάλυση κοστολόγησης.
• Παραδείγματα υπολογισμού του κόστους

Κεφάλαιο Β

Τί είναι ο ελεγκτής του κόστους και ποια διαδικασία ακολουθεί;

Ενότητα 2: Δομή παραγωγής & κοστολόγησης.

• Τύποι δομής παραγωγής στην βιομηχανία & μεταποίηση.
• Οργανόγραμμα επιχείρησης.
• Ο σχεδιασμός παραγωγής.
• Ροή παραγωγής.
• Η αρχιτεκτονική ελέγχου κόστους.
• Μοντελοποίηση κόστους.
• Διάγραμμα των κέντρων κόστους.
• Στοιχεία κόστους.
• Δομή πληροφοριών.
• Κοστολόγηση κατά δραστηριότητες. Activity Based Costing (ABC).
• Δομή πληροφοριών προϊόντος.
• Δομή πληροφοριών πόρων.
• Δομή πληροφοριών εντολών.
• Οδηγοί κόστους.
• Υπολογισμός του κόστους.
• Ανάλυση δεδομένων.

Κεφάλαιο Γ

Ποια είναι τα εργαλεία και η διαδικασία ελέγχου της κοστολόγησης.

Ενότητα 3: Προϋπολογισμός – Πρότυπο κόστος – Πραγματικό κόστος
• Κύρια δεδομένα.
• Οδηγοί κόστους. (Μ2,KWH, M3, Ώρες μηχανών, Ώρες εργασίας.
• Υπολογισμός συντελεστών κόστους μηχανοώρας.
• Υπολογισμός συντελεστών κόστους εργατοώρας.
• Υπολογισμός τεκμαρτών αποσβέσεων.
• Σχεδιασμός διαδικασίας προϋπολογισμού κόστους.
• Πρότυπο κόστος.
• Πραγματικό κόστος.
• Μέθοδοι κοστολόγησης.
• Κοστολόγηση κατά δραστηριότητες. Activity Based Costing (ABC).
• Κατανομή κόστους παραγωγής.
• Παραδείγματα διαδικασίας σχεδιασμού προϋπολογισμού κόστους.
• Παραδείγματα κοστολόγησης κατά δραστηριότητες. Activity Based Costing (ABC).
• Παραδείγματα υπολογισμού πρότυπης κοστολόγησης.
• Παραδείγματα υπολογισμού πραγματικής κοστολόγησης.
• Αναλύοντας τις διαφορές μεταξύ της πρότυπης και της πραγματικής κοστολόγησης.
• Κατανόηση της δομής και της συμπεριφοράς του κόστους.
• Το κόστος σε σχέση με τις εκροές. Σχέση κόστους/ποσότητας/τιμής.
• Η έννοια του περιθωρίου συνεισφοράς.
• Η ανάλυση του νεκρού σημείου.
• Επιμερισμός του κόστους.
Ενότητα 4: Αποτίμηση αποθεμάτων.

• Αποτίμηση αποθεμάτων (FIFO, LIFO, Μέση τιμή).
• Παραδείγματα αποτίμησης για κάθε μέθοδο αποτίμησης.
• Αποτίμηση αγοραζόμενων (εμπορευμάτων και ά & ΄β υλών αναλωσίμων, ανταλλακτικών & υλικών συσκευασίας.
• Αποτίμηση παραγομένων (ετοίμων & ημιετοίμων προϊόντων).
• Αποτίμηση υποπροϊόντων & υπολειμμάτων, άχρηστου υλικού.
• Ορισμός Βιβλίου παραγωγής κοστολογίου.
• Ορισμός Βιβλίου αποθήκης.
• Διαφορές μεταξύ πρότυπου & πραγματικού κόστους.
• Βραδέως κινούμενα αποθέματα & Ενηλικίωση αποθεμάτων.
• Απομείωση & διαγραφή αποθεμάτων.
• Απογραφή & διαφορές απογραφής.

Κεφάλαιο Δ

Ανάλυση δεδομένων

Ενότητα 5: Αναφορές ελέγχου κόστους & εργαλεία συμφωνίας.

• Ο στόχος της συμφωνίας του κόστους.
• Τα οφέλη συμφωνίας του κόστους.
• Αναφορές κοστολόγησης για την συμφωνία του κόστους.
• Εργαλεία συμφωνίας.
• Συμφωνία λογαριασμών κόστους & Γενικής λογιστικής.
• Ορισμός & παρουσίαση Βιβλίου παραγωγής κοστολογίου.
• Ορισμός & παρουσίαση βιβλίου αποθήκης.
• Συμφωνία μεταξύ Βιβλίου παραγωγής κοστολογίου & βιβλίου αποθήκης.
• Έλεγχος αποτίμησης.
• Ανάλυση διαφορών μεταξύ πρότυπου & πραγματικού κόστους.
• Ανάλυση δαπανών.
• Key Performance Indicators (KPIs).
• Benchmarking.
• Budgeting.
• Forecasting.
Ενότητα 6: Προϋπολογισμός και τιμολόγηση / Ανάλυση κερδοφορίας.

• Προϋπολογισμός & Τιμολόγηση.
• Ανάλυση κερδοφορίας.
• Ανάλυση περιθωρίου κέρδους.
• Κέρδος στο μεταβλητό κόστος.
• Ανάλυση νεκρού σημείου.
• Μικτό περιθώριο κέρδους.
• Λειτουργικό κέρδος.
• EBITDA Margin.
• EBIT Margin.
• Καθαρό κέρδος.
• Return on assets (ROA).
• Return on investment (ROI).

Πρόσθετες ενότητες

Κοστολόγηση στον τομέα της Μεταλλικής Συσκευασίας.

Σε αυτή την πρόσθετη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν με πραγματικά παραδείγματα, τεχνικές και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους του έργου στον τομέα της μεταλλικής συσκευασίας.

Κοστολόγηση στον τομέα της Ορειχαλκουργίας.

Σε αυτή την πρόσθετη ενότητα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν με πραγματικά παραδείγματα, τεχνικές και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους του έργου στον τομέα της Ορειχαλκουργίας.
Αυτό το πρακτικό, αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο ελέγχου κόστους θα περιλαμβάνει την κατανόηση του Σχεδιασμού, της Αποτίμησης Αποθέματος, της Ανάλυσης Πραγματικών Διακυμάνσεων Κοστολόγησης & Τιμολόγησης, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης της οικονομικής απόδοσης με τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρόγραμμα του σεμιναρίου κοστολόγησης

Έναρξη : 16/9/24

Ημέρες διεξαγωγής:

Δευτέρα και Πέμπτη
Ώρες (19:00-22:00 μμ)
Σύνολο ωρών : 170
Κόστος : 1700,00 Ευρώ.

Καταβολή διδάκτρων

Προκαταβολή : 200,00 Ευρώ.
Δόσεις : 6 Χ 250,00 = 1500,00 Ευρώ.
Συμμετοχή : 20 άτομα.